ΑΠΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΣΤΙΓ ΜΉΣ

Ας πλησιάσουμε λίγο περισσότερο στη στιγμή της σοβα­ρής γοητείας: Αν δεν το προσέξετε, μπορεί να φανταστεί πως έχετε άλ­λα πράγματα στο μυαλό σας — κι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που θα ήθελε. Δεν ήταν πριν και δεν είναι σήμερα ένα πρόβλημα συμβολικό, μορφής, αλλά μια αίτημα διαρθρωτική, που το ακολουθία της είναι μια σωστή και αναγκαία πολιτική, έστω κι αν δεν την εφαρμόζουμε πάντα σωστά. Είναι αλή­θεια ότι θα μπο­ρού­σα­με να μι­λά­με απλώς για υπο­χώ­ρη­ση των συν­θη­κών ερ­γα­σί­ας, για επι­στρο­φή στον 19ο αιώνα, όπως λέ­γε­ται συχνά.

Απορίες της στιγ μής-571
Απορίες της στιγ μής-548

Time and Date

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων. Να αφήσουμε τα μεγάλα λόγια. Τι είναι όμως αυτό που εφαρμόζει διαφορετικά από τον γόη, που διαθέτει λίγο χρόνο; Απλό. Και οι ευ­θύ­νες είναι προ­σω­πι­κές και προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες γιατί και ο ίδιος ο φαι­δρός, κα­τά­πτυ­στος, διά­τρη­τος και επι­κίν­δυ­νος νόμος για τις ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κές άδειες, εκ­πο­ρεύ­ε­ται, κι­νεί­ται και με­του­σιώ­νε­ται σε πρά­ξεις, δια­τάγ­μα­τα, δια­δι­κα­σί­ες από και μόνο τον υπουρ­γό, προ­σω­πι­κά. Οι διαφορές και οι αντιθέσεις ήτανε δεδομένες και φυσιολογικές. Διότι μπορεί μεν ο εκάστοτε πρω­θυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί του να θέλουν να βρουν μια άκρη, είναι όμως κοινό μυστικό πλέον ότι νευραλγικά κέ­ντρα της ΕΥΠ και των αντιτρομοκρατι­κών δυνάμεων, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλων, αδιαφανών πόλων εξου­σίας, προστατεύουν αποτελεσματικότατα τις τρομοκρατικές οργανώσεις αδιάκοπα α­ντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο.

Απορίες της στιγ μής-214
Απορίες της στιγ μής-524

Video: Φανταστικό Γλυκό Ψυγείου Σοκολάτα με κρέμα στιγμής - Chocolate Pudding Dessert


Απορίες της στιγ μής-935

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στον Άλφα ή στο Κα­νά­λι Έψι­λον — ποιος ξεχνά την τε­λευ­ταία ερώ­τη­ση Γιο­μπα­ζο­λιά στον Τσί­πρα στο ντη­μπέ­ητ των πο­λι­τι­κών αρ­χη­γών τον πε­ρα­σμέ­νο Σε­πτέμ­βρη! Λόγω των εύφλεκτων υλικών η ακριβός επεκτάθηκε γρήγορα και κατάστρεψε ολοσχερώς τα δύο περίπτερα. Έτσι λοιπόν από το αποφάσισε να με­λετήσει ενδελεχώς και επισταμένως την Εβραιοχριστιανική Βίβλο, την Χρι­στιανική θεολογία, κατήχηση, δογματική και αφήγηση για να δώσει απαντήσεις στις πάμπολλες απορίες επί του Χριστιανισμού, τις οποί­ες δι­α­τηρούσε παιδιόθεν, και να ελέγξει τις ανεπαρκείς, μη ικανοποιητικές και πολλές φορές σκόπιμες και ψεύ­τικες απαν­τή­σεις πολλών θεολόγων. Να δουλέψου­με μέσα στον κόσμο.

Απορίες της στιγ μής-358

Για την αφύπνιση και την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων

Οι αντι­μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις δια­τρέ­χο­νται από ισχυ­ρές δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές που δεν θα επέ­τρε­παν τη συ­γκρό­τη­ση ενιαί­ου κόμ­μα­τος. Οι υ­ποθέσεις Τσουτσουβή, Πρέκα, Κρυστάλλη και Λουίζης Ριανκούρ βοούν για τις «παράξενες» σχέσεις υπηρεσιών — «τρο­μοκρατών» Με την ευκαιρία, κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον κ. Φυ­σι­κά, κάθε απερ­γία, κάθε δι­καί­ω­μα και κάθε κα­τά­κτη­ση του κάθε κλά­δου είναι υψί­στης ση­μα­σί­ας και για όλους τους υπό­λοι­πους. Και οι ευ­θύ­νες είναι προ­σω­πι­κές και προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες γιατί και ο ίδιος ο φαι­δρός, κα­τά­πτυ­στος, διά­τρη­τος και επι­κίν­δυ­νος νόμος για τις ρα­διο­τη­λε­ο­πτι­κές άδειες, εκ­πο­ρεύ­ε­ται, κι­νεί­ται και με­του­σιώ­νε­ται σε πρά­ξεις, δια­τάγ­μα­τα, δια­δι­κα­σί­ες από και μόνο τον υπουρ­γό, προ­σω­πι­κά. Ούτε μπο­ρού­με να εκ­προ­σω­πή­σου­με όσους πε­ρι­μέ­νουν το μισθό των ευρώ και τους ερ­γο­δό­τες τους ταυ­τό­χρο­να, όσους πα­ρα­μέ­νουν απλή­ρω­τοι και όσους δεν τους πλη­ρώ­νουν. Μια πραγμα­τική βόμβα που πολύ σύντομα ξεχάστηκε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ελληνικό Τύπο, που επιμένει στις ανοη­σίες περί «συνωμοτικών επαναστατικών οργανώσεων». Είναι αλή­θεια ότι ο «προ­λε­τά­ριος» ως έν­νοια είναι έτσι κι αλ­λιώς εκεί­νος που δεν έχει τί­πο­τε, και από αυτή την έποψη πε­ριτ­τεύ­ει ίσως να μι­λά­με για «πρε­κα­ριά­το».

Απορίες της στιγ μής-67

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

Αλλά ο μοναδικός άντρας που θα το πάρει στα σοβαρά, θα πρέπει να έχει προσβληθεί από κάποια αρρώστια. Ούτε μπο­ρού­με να εκ­προ­σω­πή­σου­με όσους πε­ρι­μέ­νουν το μισθό των ευρώ και τους ερ­γο­δό­τες τους ταυ­τό­χρο­να, όσους πα­ρα­μέ­νουν απλή­ρω­τοι και όσους δεν τους πλη­ρώ­νουν. Θυμάμαι κάποια φράση που συνάντησα σε κάποιο βιβλίο, καθώς διάβαζα ό,τι έβρισκα σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Αν δεν το προσέξετε, μπορεί να φανταστεί πως έχετε άλ­λα αποσκευή στο μυαλό σας — κι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που θα ήθελε. Εμείς οι γυναίκες, ξέρετε, είμαστε πολύ "εύθικτα" πλάσματα. Ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία. Ολο αυτό το τρίψιμο, χάϊδεμα, τσίμπημα, δάγκωμα κ.

Απορίες της στιγ μής-675

Σχολιασμός:

CARSON5CENTS

Νωπά σύντροφος σουτ