ΙΑΛΥΣΌΣ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ

Βρή- καμε τον χώρο για γραφείο αλλά το πρό- βλημα ήταν πού θα στεγαζόταν η πρόνοια. Το… «τόσα δίνω, πόσα θες;» δεν χωρά σε μαθηματική εξίσωση, παρά μόνον στις δουλειές του πεζοδρομίου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να γνωρίζουν πως λειτουργεί ο Δήμος. Ο κύριος λόγος είναι οτι η ελληνική νοοτροπία δεν έχει κουλτούρα πρόληψης.

Ιαλυσός γνωριμίες εταίρους-790

Video: Our Miss Brooks: Board of Education Day / Cure That Habit / Professorship at State University


Ιαλυσός γνωριμίες εταίρους-625
Ιαλυσός γνωριμίες εταίρους-841

Κάπου εδώ, στο πεζοδρόμιο, δη- μιουργείται και το αίτημα μιας δύσκολης εξίσωσης, με παραμέτρους φορολογητές ύλης, αξιοποίησης πόρων, οικονομικής από- δοσης, κοινωνικών παροχών, ανταποδοτικό- τητας, ανάπτυξης, ευημερίας και προκοπής. Θέλουμε ως κράτος να ανα- κτήσουμε την αξιοπιστία μας - πολιτικά και οι- κονομικά. Ρουπακιώτης ότι το τελευταίο είναι πρώτο βασικό μέλημα της Κυβέρνησης. Επειδή στον τόπο μας η φορολογία των πολι- τών δεν εκλαμβάνεται ως αναλογική συμβολή τους στα «κοινά», παρά ως ακόμη μια ταμει- ακή διευκόλυνση του ταμείου της χώρας που διαχειρίζεται η κάθε κυβέρνησή μας. Δεν είχαν σχέση με την πρόνοια του Δήμου, και δεν μπορούσα να τις χρησι- μοποιήσω γιατί δεν μπορούσαν να υπογρά- ψουν. Τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις, εν- διαφέρθηκαν. Λύ- σεις υπάρ- χουν.

Σχολιασμός:

Fenrigar

Πανέμορφος. Τόσο εκπληκτικό.